Závěrečné práce

Charakteristika

Závěrečné práce je celoroční prací SŠ studia. Tato práce má prokázat schopnost využít nabyté znalosti během dosavadního studia na SŠ. Závěrečnou práci je nutné odprezentovat a obhájit. Po prezentaci následuje zhodnocení spolužáky a konstruktivní kritika vašeho díla. Podle výsledků vaší práce budete ohodnoceni.

Známka z této práce odpovídá 60% vaší výsledné známky na vysvědčení, a to i v pololetí. Závěrečná práce je kontrolována v pololetí, tj. odevzdáním vypracovanch souborů a textů, které jsou součástí práce. V pololetí nebude probíhat obhajoba a prezentace.

Práci lze během roku průběžně konzultovat a to buď během konzultačních hodin a nebo v čase dle vzájmené dohody pomocí formuláře nebo emailem.

Výstupní požadavky

Práce musí splňovat následující kritéria a obsahovat:

 • Práce byla odevzdána včas do stanoveného termínu.
 • Práce obsahuje náležitý obsah dle stanovených požadavků uvedené v zadání práce.
 • Práce studenta je autentické dílo, které vytvořil sám, popřípadě s využitím frameworků.
 • Práce obsahuje všechny vypracované části zadání v el. podobě.
 • Práce obsahuje požadované zdrojové a vyrendrované soubory v přesném formátu dle zadání práce. Není-li formát souboru uveden, může mít soubor libovolný otevřený formát, který lze otevřít ve zdarma dostupném software.
 • Součástí práce je podepsané prohlášení v el. podobě.

  Elektronická podoba práce:

 • Složka komprimována metodou ZIP.
 • Název souboru s odevzdanou prací obsahuje jméno, příjmení a třídu.
  Např.: jmeno_prijmeni_4C.zip

Termín odevzdání

Student je povinen odevzdat svoji práci v předem uvedených termínech. Jestliže student nedodá svoji vypracovanou práci včas. Bude hodnocen nedostatečně.

  Pro 3. ročník SPŠ IT
 • 18. leden 2019 - Předběžné zadání témat prací.
 • 10. červen 2019 - Odevzdání vypracovaných zav. prací. Konečný termín.
 • 13. + 14. + 20. červen - Termíny obhajoby zav. prací.

  Pro 4. ročník SPŠ IT
 • 18. leden 2019 - Předběžné zadání témat prací.
 • 1. duben 2019 - Odevzdání vypracovaných zav. prací. Konečný termín.
 • 8. + 11. + 15. + 18. duben 2019 - Prezentace a obhajoba závěrečné práce.

Databáze - zadání práce

 • Konceptuální model databáze. Obrázek konceptu databáze. Může to být naskenovaný papír nebo obrázek vytvořený v grafickém editoru.
 • Logický model databáze. Model databáze může být navržený v libovolném vývojovém prostředí. Formát výstupu musí obsahovat zdrojová data, která lze otevřít ve zdarma dostupném programu. Např. MySQLWorkbench.
 • SQL skript pro vytvoření databáze. Struktura dotazů musí odpovídat formě MySQL/MariaDB. Soubor s příponou .sql.
 • SQL skript pro vložení záznamů do databáze. Soubor s příponou .sql
 • SQL skript pro vyhledávání záznamů v databázi. Stačí 5 ukázkových SQL dotazů kombinující různé parametry. Soubor s příponou .sql.
 • SQL skript pro agregaci záznamů v databázi. Stačí 5 ukázkových SQL dotazů s příkazem JOIN. Soubor s příponou .sql.
 • SQL skript pro změnu hodnot v databázi. Stačí 5 ukázkových SQL dotazů, které mění hodnoty atributů. Soubor s příponou .sql.
 • Databázový dump zálohované kompletní databáze. Připravte databázový dump pro jednoduché importování / přenesení Vaší databáze na jiný DB server.

Programování - zadání práce

 • Webová aplikace, která běží na serveru. Aplikace je tvořena technologiemi HTML5, CSS3, JavaScript nebo svobodný JS Framework, PHP5 nebo svoboný PHP Framework, popřípadě jakýkoliv jiný svobodný client-side či server-side jazyk. Aplikace nesmí být závislá na vývojovém prostředí XAMPP, tj. nesmí být dostupná pouze lokálně na PC studenta. Hosting aplikace lze individuálně domluvit nebo využijte hostingu zdarma 3. strany. Aplikace musí být dostupná HTTP nebo HTTPS protokolem.
 • Odevzdat zdrojové oubory. Zdrojové soubory musí být validní, tj. neobsahovat chybu v syntaxi. Validitu si lze zkontrolovat i online ve validátorech.
 • Aplikace musí umět:
  • Vyhledat záznamy z databáze pomocí libovolných parametrů a záznamy zobrazit online.
  • Umět zapsat libovolné údaje do databáze, např. registrace uživatele, vložení nového záznamu knihovny.